SLUŽBY

   

Vyjdeme Vám maximálně vstříc v komplexních nebo dílčích službách, když požadujete:

1. Vedení účetnictví ve smyslu zákona o účetnictví

● Rozvaha, výsledovka, výkaz cashflow
● Běžná komunikace s klientem, týkající se příslušných účetních dokladů
● Účetní likvidace dokladů
● Kontrola dokladů a zůstatků položek účetních výkazů
● Zpracování a účtování cestovních příkazů
● Příprava pro evidenci k DPH (záznamní povinnost)
● Zpracování měsíční nebo čtvrtletní rozvahy, výsledovky, reporting dle klienta

2. Zpracování roční účetní závěrky a podkladů pro přiznání daně z příjmů

● Zpracování roční účetní závěrky včetně všech povinných dokladů

3. Zpracování daňových přiznání právnických a fyzických osob

● Zpracvání DPFO a výkazů SP a ZP na počkání
● Revize a kompletace podkladů pro sestavení daňového přiznání, provedení kontroly poskytnutých dokladů, výpočet daně a sestavení daňového přiznání na předepsaném formuláři a jeho podání na příslušný finanční úřad.
● Zaměření na kontrolu nákladů a výnosů, sledování daňové relevance vybraných položek, kontrola odpisů majetku, rezerv, opravných položek k nedobytným pohledávkám a dalších problematických oblastí
● Poskytnutí zprávy o sestavení daňového přiznání, popisující jednotlivé kroky vedoucí k výpočtu daňové povinnosti s upozorněním na případné rizikové operace
● Těsná spolupráce s klientem, určení úrovně a zaměření prověrky v návaznosti na rizikové oblasti identifikované podle zaměření podnikání klienta s ručením za formální i věcnou správnost výstupů a uplatnění všech možností odpočtů daných daňovými předpisy

4. Zpracování mezd

● Zajištění komplexního zpracování mzdové agendy v souladu s českými právními předpisy. Diskrétní vedení a úschova účetních dokladů v kanceláři naší společnosti s evidencí veškerých dokumentů a údajů, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
● Měsíční zpracování mezd
● Výplatní pásky v papírové podobě nebo elektronicky
● Příprava souboru mezd pro banku
● Registrace na úřadech SSZ, zdravotních pojišťovnách a finančním úřadu
● Přihlášky a odhlášky na zdravotní pojišťovny a SSZ
● Zasílání přehledů
● Zpracování evidenčních listů
● Zpracování ročního zúčtování daně z příjmu za zaměstnance
● Zpracování ročních výkazů pro FÚ – vyúčtování zálohové daně z příjmu, srážková daň
● Vyplnění statistických výkazů
● Zpracování oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením
● Součinnost při přípravě a kontrole dokumentů souvisejících se vznikem pracovního poměru
● Vzorové smlouvy k pracovním poměrům
● Vyřízení pracovního povolení
● Sestavení reportů dle požadavku klienta
● Zastupování při kontrolách na SSZ, zdravotních pojišťovnách a ostatních kontrolách souvisejících se mzdami
● Správa zdravotních prohlídek zaměstnanců
● Správa firemních benefitů

5. Rekonstrukce a revize účetnictví

● Rekonstrukce a kontrola účetnictví z objektivních či subjektivních důvodů, kdy chybí např. důvěra pro vykázaná čísla apod.

6. Marketing, organizace a zprostředkování

● Zajistíme marketingové kampaně, zorganizujeme Vaše akce a zprostředkujeme pro Vás vše, co budete potřebovat 

7. Ukončení činnosti a likvidace společnosti

● Uskutečnění komplexní likvidace společnosti při ukončení podnikání - zajištění všech potřebných kroků počínaje zahájením a zápisem (rozhodnutí o zrušení společnosti), přes účetní závěrku, souhlas finančního úřadu až po výmaz společnosti z obchodního rejstříku, včetně zajištění osoby likvidátora

8. Ekonomické poradenství a controlling

● Průběžné poskytování informací pro rozhodování podnikatelského subjektu

9. Daňové poradenství, optimalizace a plánování

● Konzultace problémů z různých daňových oblastí prostřednictvím daňového poradce, a to jak běžných, tak složitějších daňových otázek
● Navržení konkrétního řešení k optimalizaci daňové povinnosti, a to za využití daňově příznivé jurisdikce
● Poradenství při zakládání společností, volbě vhodné právní formy a jejich struktur
● Optimalizace struktury podniků za účelem snížení daňového zatížení zisků
● Optimalizace v oblasti DPH
● Poradenství v oblasti DPH
● Revize přiznání k DPH
● Daňové analýzy ve formě srozumitelných stanovisek a jednoznačných doporučení, včetně podrobného zdůvodnění, s patřičnými odkazy na použitou literaturu a zákony
● Zastupování před správcem daně s cílem hájit zájmy klienta za použití veškerých dostupných možností pro daňové řízení
● Poradenství a zastupování při daňové kontrole, místním šetření, komunikace se správcem daně
● Přezkoumání daňových platebních výměrů a případné uplatnění opravných prostředků, jednání při sporech s finančním úřadem
● Registrace k daním a plnění oznamovacích povinností
● Zpracování žádostí o závazné posouzení
● Zpracování žádostí o daňové úlevy (zrušení zálohové povinnosti, prodloužení lhůt, apod.).
● Zdanění při přeměnách společností a akvizicích
● Provedení daňové analýzy možných variantních řešení při plánování různých obchodních transakcí (akvizice, fúze, restrukturalizace financování apod.), vyhodnocení jednotlivých alternativ z hlediska minimalizace daňového zatížení, navržení nejvhodnějšího postupu s přihlédnutím k právním, obchodním a jiným aspektům transakce

10. Auditorské služby

● Audity účetní závěrky dle legislativního rámce České republiky
● Výstupy z auditorských prací (Zpráva auditora, Dopis auditora)
● Komunikace v anglickém a německém jazyce v průběhu provádění auditu
● Ověření konsolidovaných účetních závěrek, ověření podkladů pro konsolidaci prováděnou v zahraničí
● Ověření či převod účetní závěrky do standardů IAS / IFRS, případně jiných národních či holdingových standardů dle zadání
● Audity mezitímních účetních závěrek v rámci provádění přeměn, slučování či rozdělování společností
● Audity účetních závěrek spojených s likvidací či konkursním řízením
● Ověřování reportingu pro mateřské společnosti
● Provádění činnosti interního auditu

11. Investiční poradenství

● Fúze, převody jmění, rozdělení společností
● Komplexní poradenství při transakcích s podniky, majetkovými podíly, společnostmi a významnými soubory majetku. V rámci tohoto investičního poradenství poskytujeme:
- konzultace k transakcím, doporučení postupu, aspekty
- analýza daňových, účetních, právních a jiných aspektů a rizik, více variant transakcí
- vyhledání potencionálního investora
- příprava informačního memoranda, dataroomu, memoranda o porozumění
- asistence při vyjednávání podmínek transakce s investory
● Due diligence společností
● Analýza odvětví, konkurence a trhu, silných/ slabých stránek podniku (SWOT)
● Identifikace provozuschopné části podniku
● Analýza a vyhodnocení investičních záměrů
● Posouzení a konzultace k ocenění akcií, obchodních podílů, podniků a nehmotného majetku

12. Oceňování podniku, strojů a nehmotného majetku

● Ocenění podniku, jeho části, akcií a obchodních podílů pro prodej, nákup, nepeněžitý vklad a pronájem
● Ocenění obchodního jmění pro fúze, převody jmění na společníka a rozdělení společnosti a pro další účely
● Ocenění nehmotného majetku pro účely alokace kupní ceny a zanesení do účetnictví dle IFRS, USGAAP a českého účetnictví, a pro účely vkladu, prodeje a pronájmu
● Ocenění zásob a pohledávek pro prodej a tvorbu opravných položek
● Impairment testing – testování hodnoty goodwillu a dalšího majetku společnosti
● Analýza investiční hodnoty podniku a majetku   
● Stanovení výše škody – pojištění a soudní řízení
● Vyhláškové a tržní ocenění nemovitosti pro daňové účely, pro prodej, vklad, zástavu a pojištění
● Tržní ocenění strojů a zařízení pro prodej, vklad, zástavu a pojištění
● Analýza likvidační hodnoty aktiv

13. Oceňování nemovitostí, znalecké posudky a komerční odhady

● Znalecké posudky a komerční odhady jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby či soudy v obchodním styku, občanskoprávním nebo trestním řízení a dále pro banky, exekutorské úřady, pojišťovny, orgány státní správy i samosprávy, a to pro nejrůznější účely:
- převody, dědictví, hypotéky, úvěry, věcná břemena, vypořádání spoluvlastnictví, pojištění majetku, exekuce, navýšení základního jmění, alokace kupní ceny, účetnictví, přeměny společností

14. Obchodní právo, právo společností a autorské právo

● Kompletní obchodněprávní smluvní agenda
● Komplexní právní poradenství v obchodněprávních sporech
● Zakládání obchodních společností a družstev
● Změny v obchodních společnostech a družstev včetně změn v orgánech
● Příprava zakladatelských dokumentů a jejich změny
● Příprava valných hromad a členských schůzí
● Prodeje podniku
● Směnky a řešení směnečných sporů
● Právní poradenství v oblasti autorského práva
● Právní poradenství v oblasti mediálního právo
● Registrace ochranných známek a jejich převody

15. Občanské právo

● Kompletní občanskoprávní smluvní agenda
● Komplexní právní poradenství v občanskoprávních sporech
● Vypořádání společného jmění manželů
● Vypořádání spoluvlastnictví
● Náhrada škody a bezdůvodné obohacení

16. Pracovní právo

● Příprava pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce
● Komplexní právní poradenství v pracovněprávních sporech

17. Vymáhání a správa pohledávek

● Soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek
● Uplatnění věřitelských práv v insolvenčním řízení
● Zastupování dlužníků v insolvenčním řízení
● Vymáhání pohledávek v exekučním řízení
● Právní poradenství dlužníkům v exekučním řízení
● Zakládání občanských sdružení, nadací a obecně prospěšných společností
● Příprava valných hromad a členských schůzí
● Komplexní poradenství statutárním orgánům neziskových společností

18. Trestní právo

● Obhajoba v trestních řízeních
● Zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení
● Příprava trestních oznámení
● Zastupování poškozených v trestním řízení

19. Veřejné zakázky a neziskový sektor

● Zpracování zadávací dokumentace k výběrovým řízením
● Právní podpora ve výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách
● Zakládání občanských sdružení, nadací a obecně prospěšných společností
● Příprava valných hromad a členských schůzí
● Komplexní poradenství statutárním orgánům neziskových společností

20. Manažerské, interpersonální a obchodní dovednosti

● Základy vedení týmu ● Leadership ● Delegování úkolů ● Hodnocení podřízených ● Práce v projektovém týmu ● Sebeřízení a time management ● Vedení porad a workshopů ● Zavádění změn ● Ŕízení týmu na dálku ● Manažerská etika ● Efektivní komunikace ● Konflikty a vyjednávání ● Přijímání změn ● Rozvoj sebedůvěry, Asertivita ● Spolupráce v týmu ● Umění působivé prezentace ● Zvládání stresu a psychohygiena ● Nemocenské ovlivňování ● Prodejní dovednosti ● Prodejní argumentace a vyjednávání ● Prodej a péče o klienta po telefonu ● Vedení obchodního týmu ● Management změny pro manažery obchodních týmů ● Budování osobní značky

21. Koučování

● Koučování je velmi účinnou metodou osobního i manažerského rozvoje. Je založeno na řízeném dialogu koučovaného a kouče.
Narozdíl od obecněji orientovaných tréninků je koučování zaměřeno na konkrétní, aktuální témata koučovaného. Díky tomu má zřetelnější a bezprostřednější vliv na reálné změny v chování koučovaného.
Někdy bývá nesprávně zaměňováno koučování s poradenstvím. Rolí kouče není navrhovat klientovi osvědčená řešení, ale být vůdcem na jeho vlastní cestě nalézání nejlepších postupů.

22. Assessment centrum

● AC je prostředkem ke zhodnocení úrovně sociálních dovedností a manažerských kompetencí včetně projevu přirozených vůdčích schopností. AC je osvědčenou metodou výběru zaměstnanců.
Princip AC vychází ze skutečnosti, že nejlépe lze předpovídat budoucí chování člověka na základě skutečně projeveného chování, a proto jsou před účastníky stavěny úkoly, které na ně kladou podobné nároky, jako očekávaný pracovní výkon

23. Development centrum

● DC je rozvojovou a diagnostickou metodou zaměřenou na oblast sociálních dovedností a manažerských kompetencí. DC napomáhá účastníkům uvědomit si konkrétní rozvojové potřeby a slouží jako východisko pro tvorbu individuálních rozvojových plánů.
Princip DC je založen na teorii zážitkového učení. Vychází ze skutečnosti, že nejlépe lze předpovídat budoucí chování člověka na základě dříve projeveného chování a rozvíjet schopnosti lidí prostřednictvím zapojení do aktivní činnosti.
Zásadní roli při DC hrají výrazné využití zpětné vazby (mezi účastníky i od hodnotitelů), sdílení osobních zkušeností a společné nalézání inspirativních řešení.

24. Team Assessment

● TA posuzuje úroveň fungování pracovního týmu jako celku. Je zaměřen zejména na vztahy ve skupině, schopnost vzájemné komunikace a spolupráce a mechanismy rozhodování. TA pomáhá k lepšímu zacílení rozvojových programů pro týmy, včetně následného koučování.
Stejně jako u individuálních diagnostických programů je princip TA založen na skutečnosti, že nejlépe lze předpovídat budoucí chování lidí (jednotlivců i skupin) na základě dříve projeveného chování a rozvíjet jejich schopnosti formou praktických činností. Proto jsou v průběhu TA před skupinu účastníků stavěny úkoly, které na ně kladou podobné nároky, jako očekávaný pracovní výkon.
Pozn.:Assessment a Development centrum a Team Assessment
Vedle klasických indoorových forem realizujeme rovněž outdoorové či kombinované (neardoor) varianty AC /DC /TA, které rozšiřují rejstřík užívaných modelových situací o reálné úkoly náročné na psychickou odolnost, rozhodnost, schopnost spolupracovat v týmu a optimálně strukturovat proces řešení. Díky výraznějšímu zapojení emocí se u účastníků snižuje možnost stylizací. V rolích hodnotitelů se objevují pracovníci jak interní (manažeři, personalisté), tak externí (konzultanti, psychologové).

25. Adaptace nových pracovníků

● Hlavním cílem procesu adaptace nového pracovníka je vyrovnávání se s pracovními a sociálními podmínkami v prostředí dané společnosti.
Adaptace probíhá v rovně osvojování potřebných pracovních aktivit, zvládání nároků pracovního prostředí a porozumění fungování organizace jako celku. Součástí adaptačního procesu je také sociální adaptace, kdy se pracovník vyrovnává se vztahy na pracovišti.
Dílčí cíle adaptace: pomoci pracovníkovi překonat počáteční fáze po nástupu do zaměstnání, vytvořit v pracovníkovi příznivý postoj k organizaci a tím ho v ní stabilizovat, dosáhnout podávání plného výkonu v co nejkratší době po nástupu.

26. Audit spokojenosti zaměstnanců

● Pocit sounáležitosti a identifikace zaměstnanců s firmou a jejich pracovní a osobní spokojenost jsou nezbytným předpokladem pro vysoký pracovní výkon, stabilitu a úspěch firmy. Znalost aktuálního stavu spokojenosti zaměstnanců je významnou informací pro efektivní řízení lidských zdrojů.
● Uznání a neformální motivace zaměstnanců ● Příležitosti pro kariéru a rozvoj ● Rozhodovací proces
● Spravedlivé odměňování na základě výkonu ● Vedení a komunikace ● Adaptace a orientace nových zaměstnanců ● Vnímání firmy jako zaměstnavatele

27. Facilitace (moderování) workshopů

● Workshopy umožňují efektivní a konstruktivní týmovou práci. Díky aktivnímu zapojení všech členů je výsledek vnímán jako společný a lépe tak dojde k identifikaci s nově formulovanou strategií či popsanými postupy.
● Nabízíme Vám zkušené facilitátory (moderátory), kteří váš tým provedou celým workshopem a umožní vám i všem zúčastněným ničím nerušenou koncentraci na výsledek.

28. Teambuilding

● Cílem teambuildingových programů bývá bližší vzájemné poznání členů pracovní skupiny, stmelení týmu a posílení týmového ducha nebo zdokonalení pracovních týmů ve schopnostech a dovednostech efektivní komunikace a spolupráce.
Hlavním zdrojem rozvíjející zkušenosti jsou zážitky získávané při řešení zajímavých, méně obvyklých, nezřídka dobrodružných týmových úkolů. Při přípravě a realizaci teambuildingových programů vycházíme vždy z předem domluvených konkrétních cílů, aby vznikl program přesně dle vašich potřeb.
Teambuilding lze připravit jak v outdoorové, neardoorové, tak i v indoorové formě, jako preferovaný styl bychom pro teambuilding doporučili outdoor.

29. Personální poradenství

● Nastavování a realizace koncepce lidských zdrojů a strategie v souladu s cíli společnosti od počátku, tak i v rámci rekonstrukce či restruktualizace personálního oddělení, vedení projektů (od legislativních kroků po personální rozvoj / zjištění status quo a priorit, personální nástroje a jejich využití, smluvní vztahy, směrnicová základna, personální marketing)
● Poradenství a konzultace v oblasti mzdové politiky a odměňování (politika odměňování, benefitní systém, sociální program, nahlédnutí do procesů mzdového zpracování)
● Vyhledání vhodných kandidátů pro top management dle zadání obchodních partnerů (konzultace v oblasti výběru zdrojů, metodiky procesů, realizace obsazení vakantní pozice, kompetenční modely)
● Rozvoj a vzdělávání (revize či nastavení pro

30. Optimalizace internetových marketingových kampaní

● Vysvětlení a orientace v problematice internetových kampaní
● Analýza a vyhodnocení stávajících internetových kampaní   
● Outsourcing marketingových činností v oblasti internetových kampaní (vhodné pro menší firmy)
● Průběžné sledování a nastavování internetových kampaní tak, aby byly co nejefektivnější, včetně úprav prezentací
● Poradenství s výběrem internetových kampaní na základě marketingového rozpočtu
● Posuzování příchozích nabídek na spolupráci (e-mailem, telefonicky, osobně)
● Komunikace s poskytovateli reklamních služeb, vyžádání potřebných statistik
● Správa webu, doplňování textů, akcí, novinek
● Kontrola a správa PPC kampaní

31. IT Služby a správa sítí

● Správa, výměna a údržba výpočetní techniky a počítačové sítě
● Správa, instalace a údržba programového vybavení
● Hlášení nedostatků a závad výpočetní techniky, počítačové sítě a programového vybavení
● Předcházení funkčním a bezpečnostním rizikům, odstranění závad a nedostatků týkající se výpočetní techniky, počítačové sítě a programového vybavení
● Zapůjčení HW do doby opravy HW zákazníka

32. Tvorba webových stránek, webdesign a reklama

● Tvorba webových stránek libovolného rozsahu běžících na našem vlastním redakčním systému, tvorba mobilních verzí
● Tvorba a postprodukce videa a fotografií
● Poradenství v oblasti online marketingu, SEO optimalizace Google a Seznam
● Tvorba aplikací pro mobilní zařízení na plaformách iOS (Apple) a Android
● Tvorba pokročilejších webových aplikací jako je eshop, online půjčky (programování systému automatických výpočtů splátek, automatické generování smluv apod.), online sledování průběhu stavby (automatické aktualizace fotografií, stavebního deníku, rozpočtů apod.)
● Design - Tvorba loga, tvorba webdesignu, tvorba tiskovin
● Kompletní korporátní identita loga, webu, vizitek, vybavení provozoven
● Flashové bannerové reklamní kampaně
● Výroba tisku a reklamy, vizitky, letáky, plakáty, katalogy, kalendáře, reklamní předměty
● Velkoformátový tisk, výroba rollupů, reklamních plachet s očky, tisk samolepících folií různých druhů, přímý UV potisk desek typu Forex, Dibond, výroba světelných boxů a světelné reklamy
Veškeré tyto výrobky (plachty, folie, boxy apod.) také montujeme (lepení výloh, montáže na vnitřní i vnější fasádu apod.). Částečný polep automobilů (nalepení telefonního čísla, webu, logo).

33. Kancelářský servis

● Nápoje - Občerstvení - Kuchyňské potřeby - Drogerie - Kancelářské potřeby - Kancelářská technika - Celkem přes 800 položek. Možnost zabezpečení dalšího zboží na Vaše přání mimo nabídku – MODRÉ Z NEBE.
Doprava ZDARMA do 24 hodin od přijetí objednávky u každé objednávky nad 1490 Kč. Doručení až na Váš stůl v době mezi 8.00-16.00 hodin nebo dle dohody.
Obratová SLEVA až 4 % + sleva za platbu v hotovosti 2 %.
Dárkové TESCO POUKÁZKY za celkový dosažený obrat. Ke každé internetové objednávce s dopravou zdarma výběr z denního tisku a malá pozornost ke kávě.

34. Integrační pomoc cizincům do českého prostředí / Foreigner’s integration services in the Czech background

● Nejvýznamnější část podpory cizinců tvoří sociálně - ekonomické poradenské služby. Zvláštní důraz je kladen na integraci cizinců do českého podnikatelského prostředí, a to zejména z hlediska právního a daňového.
● The most important part of foreigner’s assistance includes the socio – economic consulting services. The special emphasis is placed on integration of foreigners in the Czech business environment, especially in terms of legal and taxes.
● La parte más importante del apoyo a los extranjeros lo conforma el servicio de asesoria socio – económica. Se da especial atención a la integración de los extranjeros en el medio empresarial Checo, principalmente en lo que respecta a lo jurídico y tributario.

© 2014 Komplexing s.r.o.   /   telefon 777 772 398   /   email: fortiz@seznam.cz